Regulament concurs „Gustul copilăriei”

SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL ȘI REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI

1.1. Organizatorul concursului online Edesia „Gustul copilăriei” (numit în cele ce urmează „Concurs”) este S.C. NIKITAS SRL, persoană juridică de naționalitate română, având sediul în comuna Țuțora, județul Iași, înregistrată la Registrul Comerțului sub J22/875/1994, având cod de înregistrare fiscală CUI: RO5477036.

1.2. Concursul se va desfășura conform prevederilor prezentului Regulament oficial (denumit în continuare „Regulamentul”) pe pagina de Facebook și pe pagina de Instagram Edesia.

Regulamentul este obligatoriu pentru toți participanții.

 

Temeiul legal

Prezenta Campanie se desfășoară în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piață, cu modificările ulterioare.

SECȚIUNEA 2. PERIOADA ȘI ARIA DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI

Concursul va fi lansat și se desfășura în perioada 1.06.2021 – 15.06.2021, ora 23:59, ora României pe întreg teritoriul României, în spațiul virtual corespunzător paginilor de Facebook și de Instagram Edesia, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau completa Regulamentul, precum și dreptul de a suspenda și/sau înceta desfășurarea Concursului, cu condiția înștiințării prealabile a participanților cu cel puțin 12 ore înainte de data la care orice modificare/completare la Regulament va deveni aplicabilă.

SECȚIUNEA 3. DREPTUL DE PARTICIPARE

3.1. În Concurs are dreptul să participe orice persoană fizică care are domiciliul stabil sau reședința în România și vârsta peste 18 ani.

3.2. Nu au dreptul să participe la Concurs angajații companiei S.C. NIKITAS SRL, angajații companiilor implicate în realizarea Concursului, precum și rudele de gradul întâi și afinii (soț/soție) acestora.

3.3. Participarea la acest Concurs implică cunoașterea și acceptarea integrală, expresă și neechivocă a prezentului Regulament.

3.4. Concursul se desfășoară exclusiv pe internet, pe pagina de Facebook și pe pagina de Instagram Edesia.

SECȚIUNEA 4. DESCALIFICAREA PARTICIPANȚILOR

4.1. Sunt descalificate automat persoanele care se înscriu în Concurs asumându-și o identitate falsă. Organizatorul își rezervă dreptul de a elimina din Concurs sau de a anula decizia prin care un participant este desemnat câștigător în cazul în care acesta nu a furnizat date de contact corecte, s-a înscris utilizând date false sau încearcă să influențeze Concursul prin modalități frauduloase sau nu respectă prevederile Regulamentului.

4.2. Comentariile care contravin termenilor și condițiilor acestui regulament, care sunt în afara subiectului concursului sau pe care le consideră, în mod unilateral, ca fiind ilegale, incomplete, discriminatorii, injurioase, incorecte din punct de vedere gramatical, neadecvate sau dăunătoare, sub orice formă, propriei imagini, partenerilor sau terților, nu vor intra în concurs.

SECȚIUNEA 5. ÎNSCRIEREA ÎN CONCURS

Orice persoană care dorește să se înscrie în Concurs poate participa fără a plăti nicio taxă, în perioada 1.06.2021 – 15.06.2021, ora 23:59, ora României.

Pentru a se înscrie, participanții trebuie să respecte următoarele:

a) Să ia la cunoștință prevederile prezentului regulament, disponibil gratuit pe site-ul oficial www.edesia.ro;

b) Să întrunească cerințele de înscriere în Concurs. Pentru aceasta, participanții trebuie să urmeze pașii de mai jos:

i. Să aprecieze postarea aferentă concursului;

ii. Să urmărească pagina Organizatorului pe platforma pe care se înscrie;

iii. Să comenteze care este desertul său preferat cu miere;

iv. Să eticheteze o persoană în comentariu.

Orice persoană poate participa de mai multe ori la concurs. Câștigătorii vor fi extrași folosind platforma Random.org și vor primi drept premiu câte un pachet premium de miere Aurarul, în valoare totală de 65 lei.

În procesul de acordare a premiilor sunt incluse comentariile postate în perioada 1.06.2021 – 15.06.2021, care îndeplinesc cumulativ toate cele 4 condiții menționate mai sus.

c)  Să se înscrie în Concurs, folosind toți pașii de mai sus în perioada 06.2021 – 15.06.2021, ora 23:59, ora României.

SECȚIUNEA 6. PREMII ȘI ACORDAREA PREMIILOR

6.1. Vor exista doi câștigători pentru Concurs – unul pe pagina de Facebook și altul pe pagina de Instagram. Fiecare câștigător va primi un premiu („Premiul”) constând într-un pachet premium de miere Aurarul, în valoare totală de 65 lei (valoarea totală a concursului: 130 lei).

6.2. Reprezentanții Organizatorului vor folosi platforma Random.org pentru desemnarea câștigătorilor. Se vor desemna doi câștigători și două rezerve (câte un câștigător pe fiecare platformă).

6.3. Câștigătorii vor fi notificați pe paginile pe care va avea loc concursul, în secțiunea comentarii.

6.4. Organizatorul se obligă să facă public numele câștigătorilor pe pagina de Facebook și pe pagina de Instagram Edesia, cât și pe site-ul oficial www.edesia.ro, după cum urmează:

(a) Pe data de 16.06.2021 va fi desemnat câștigătorul.

(b) Câștigătorii trebuie să confirme printr-un mesaj privat pe pagina de Facebook și pe pagina de Instagram Edesia în maximum 24 de ore de la data notificării pe pagină, faptul că a primit notificarea câștigării premiului, să confirme îndeplinirea condițiilor de participare și să ofere pentru validare următoarele date: numele complet, numărul de telefon, adresa e-mail, adresa de domiciliu și dovada faptului că nu este minor (copie după CI).

(c) În cazul în care câștigătorul nu este validat, Organizatorul va aloca premiul participantului din lista de rezervă.

6.5. În cazul refuzului câștigătorului de a beneficia de câștig sau în cazul imposibilității validării acestuia conform prezentului Regulament, câștigătorul va pierde dreptul de atribuire a câștigului. În asemenea cazuri, Organizatorul își rezerva dreptul de a nu mai atribui câștigul acestuia, cu excepția rezervelor.

6.6. Participanților nu le este impusă nicio taxă de participare la prezentul concurs.

6.7. Edesia nu răspunde pentru conținutul publicat pe Facebook sau Instagram de către participanți.

6.8. Edesia își rezervă dreptul de a descalifica participantul care dă dovadă de un comportament neadecvat, contrar bunelor moravuri sau legii, pe parcursul Concursului. De asemenea, Edesia își rezervă dreptul de a descalifica participantul care încalcă regulile prevăzute la punctul 5 de mai sus sau care, prin conduita sa ori datorită naturii conținutului publicat pe Facebook sau Instagram, încalcă drepturile de autor ale altor persoane fizice și/sau juridice.

6.9. Publicarea unui comentariu pe Facebook sau Instagram presupune că participanții au acceptat în totalitate condițiile prezentului regulament și eventualele decizii ulterioare ale organizatorilor.

6.10. În cazul în care câștigătorii au furnizat date false de identificare, aceștia neputând fi identificați în baza datelor furnizate către Edesia, pierde dreptul de a revendica premiul.

6.11. Premiul va fi făcut public și se va acorda direct numai persoanelor desemnate câștigătoare ca urmare a mecanismului menționat la punctul (5).

6.12. Valoarea totală a premiului este de 130 Lei.

6.13. Edesia nu va acorda câștigătorilor contravaloarea în bani a Premiului.

6.14. Câștigătorii Concursului nu vor putea pretinde un alt premiu în afară de cel prevăzut la punctul 6.1.

6.15. Orice eventuală contestație, inclusiv privind modul de validare și acordare a premiului, poate fi formulată în scris de către participant și depusă personal sau expediată prin poștă, în termen de maxim 5 zile de la data încheierii Concursului, către Genco Trade S.R.L. cu sediul in București, str. Biharia nr. 67-77, sector 1, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J40/10252/1996, având Codul Unic de Înregistrare 9010121, deținătoarea licenței INTERSPORT pe teritoriul României. Contestația se va soluționa în termen de maximum 20 zile lucrătoare de la primire. În cazul în care contestatorul va fi nemulțumit de decizie, se va încerca rezolvarea contestației pe cale amiabilă, iar în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competențe.

SECȚIUNEA 7. ANULAREA JURIZĂRII

7.1. Organizatorul își rezervă dreptul de a anula extragerile din cauza unor situații neprevăzute fără notificări prealabile.

7.2 Orice anulare prematură a alegerii câștigătorului nu implică drepturi pentru participanți.

7.3. În cazul anulării jurizării, vor fi postate notificări adecvate în cadrul Paginilor de Facebook și Instagram Edesia.

7.4. Organizatorul nu poate fi considerat responsabil pentru eventualii participanți care se înscriu la Concurs folosind conturi de Instagram sau Facebook false sau multiple.

SECȚIUNEA 8. TAXE

8.1. Participanților la Concurs nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli directe sau indirecte.

SECȚIUNEA 9. RĂSPUNDEREA ORGANIZATORULUI

9.1. Organizatorul nu va fi răspunzător pentru prejudicii suferite de către câștigător, indiferent de natura acestora, suferite din momentul predării premiului.

9.2. Imposibilitatea câștigătorului de a intra în posesia premiului din cadrul acestui Concurs exonerează Organizatorul de orice răspundere. Premiul va fi acordat următoarei rezerve din listă.

SECȚIUNEA 10. CONFIDENȚIALITATEA DATELOR

10.1. Prin comunicarea datelor personale în modalitățile indicate în mod expres prin Regulament, participanții prezentului Concurs își exprimă acordul expres și neechivoc că datele lor personale să între în bază de date a Organizatorului în vederea efectuării deliberării, validării, atribuirii premiului, pentru îndeplinirea obligațiilor fiscale ale organizatorilor de promoții.

SECȚIUNEA 11. FORȚĂ MAJORĂ

11.1. Pentru scopul acestui Regulament, forță majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevăzut de către Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de voința sa, a cărui apariție pune pe acesta din urmă în imposibilitatea de a-și îndeplini obligațiile asumate prin Regulament.

11.2. Dacă o situație de forță majoră împiedică sau întârzie total sau parțial executarea Regulamentului și continuarea Concursului, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligațiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată, conform art. 1351 C. Civil. Organizatorul, dacă invocă forță majoră, este obligat să comunice participanților la Concurs existentă în termen de 5 zile lucrătoare de la apariția cazului de forță majoră.

SECȚIUNEA 12. REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI

12.1. Prin înscrierea în acest Concurs, participanții sunt de acord să respecte și să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor și condițiilor prezentului Regulament.

12.2. Regulamentul Concursului va fi disponibil în mod gratuit oricărui solicitant la link-ul menționat în postarea care anunță lansarea Concursului, cât și pe site-ul oficial al organizatorului, www.edesia.ro.

    Lasă un răspuns

    Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

    Meniu principal